Kategoriler
Genel

MECLİSTEN GEÇTİ

Bakan Koca ‘gözümüz aydın’ diyerek duyurdu: K’ritik öneri Meclis’ten geçti
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini sahibi olan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sasenesi Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Konu ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddelik yasa önerii, dün ve günümüz TBMM Genel Kurulu’nda sunulduğu şekliyle kabul edildi. Gözümüz aydın.’ dedi.

Kanuna göre, 1 Ocak Ayı 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimu olarak çalışanlar, tıpta eksperlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca tespit edilen temellar kapsamında aile hekimluğu eksperlık eğitimi yapabilecek.

Tabip ya da diş tabibi kadro ve pozisyonları temel alınarak emekli, adi malullük ya da vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden alakalı mevzuatına göre eksper olanlara, 26 bin gösterge rakamının, eksper olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katadedi ile çarpımı neticesi bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla beraber ek ödeme yapılacak.

Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye temel işlemleri denetlemek üzere araştırma heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça tespit edilen hizmet sunum koşulları ve kriterleri, personelin unvanı, vazifei, disiplin durumu, çalışma koşulları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden r’iskli bölümlerde çalışma gibi nedenler öneme alınmak amacıyla ek ödemenin seviyesi Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor.

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Emniyet Kurumundan elde edilen bütün kaynaklar ile başka nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek amacıyla aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek seviyesi Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim vazifelilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, eksper tabip, tıpta eksperlık mevzuatına göre eksper olanlar ile eksper diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i seviyesinda, her ay rastgele bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi idare bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık ya da bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimluğunde eksperlık mevzuatına göre başka kamu kurum ve kuruluşlarında eksperlık eğitimi ya da yan dal eksperlık eğitimi yaptırılanlar amacıyla de bu hüküm uygulanacak.

– Alacak tahsili

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara yasenean sağlık hizmet bedellerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarları 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması durumunda 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda oluşturulan değişikle, üniversite hastanelerinde vazife yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi idare bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel planlama yapılması öngörülüyor.

– Merkezi idare bütçesinden ek ödeme

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi idare bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları temel alınarak personele ek ödeme uygulanabilecek.

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden ötürü aldıkları ek ücretler amacıyla tespit edilen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi idare bütçesinden karşılanacak.

Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde vazifeli memur ve sözleşmeli personele unvanı, vazifei, sınıfı, çalışma koşulları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve aynısı hususlar öneme alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, alakalı personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin kaliteyi itibarıyla vazifein z’orluk ve r’isk derecesi yüksek bulunduğu tespit edilen personel ile otopsi vazifelileri amacıyla yüzde 215’e, başka personel amacıyla ise yüzde 200’e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet senesi aynı olan emsali personel temel alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline uygulanabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Kanunla, eksper tabip, tıpta eksperlık mevzuatına göre eksper, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa ya da tekrar atamalara ve kuraya dair koşullar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına dair usul ve temellar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimluğunde eksperlık eğitimini, alakalı dalda tıpta eksperlık mevzuatına göre eksper olan profesör, doçent, hekim öğretim delegesi, eğitim vazifelisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim delegesi ve başasistanların tıpta eksperlık eğitimi verebilmeleri amacıyla eksperı oldukları alanda fiilen en az bir sene çalışmış olmaları koşul olacak.

Kanun, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da farklılık yapıyor. Buna göre, alakalı yasa kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ilde alakalı yasaa tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon adedi artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi ya da eğitim aile hekimluğu birimlerinde vazife yapan öğretim üyeleri ve eğitim vazifelilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı araştırmaci kadrosunda tespit edilen personele döner sermaye bütçesinden oluşturulan ek ödeme, program birliğinin sağlanmasını teminen merkezi idare bütçesinden yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir